Raajjeyge raiyyithun neyngithibe biruveri kamuge thereyah

ރާއްޖެގޭގެ ރައްޔިތުން ނޭންގިތިބެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް އިތުރު މަގެއް ހުޅުވިފައިވާކަން ޔަގީނެވެ.ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކުންފުނިތަކަށާއި ގޭބިސީތަކުގެ…